חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

רווחה ושירותים חברתיים

שירותי הרווחה המסופקים ע"י המחלקות לשירותים חברתיים של הרשויות המקומיות מהווים אחד הנדבכים המרכזיים של השירותים החברתיים המוגשים ע"י מדינת ישראל.

,. הממשק בין הרווחה לרשות מהווה מפגש בין שני עולמות האוחזים בשפה מקצעוית שונה זו הטיפולית וזו המוניציפלית. בתחילת שנת 2012 משרד הרווחה ביקש לחבר את מפעם מעלה אדומים, כמפעם מתמחה ברווחהלהיות שותף בהובלה ופיתוח תהליכים והכשרות בנקודות ממשק אלו לשמש גשר מקצועי בין משרד הרווחה (הרגולטור) לבין הרשויות המקומיות, המפעילות בפועל את שירותי הרווחה. המפעם לוקח חלק בהעצמה והכשרת מנהלי רווחה ומנהלי קהילה וכן להיות שותף לתהליכי שינוי באגפי הרווחה ובהטמעת הרפורמה ברשויות המקומיות.

פעילות המפעם בנושא זה כוללת:

תהליכי שינוי באגפי הרווחה

המפעם שותף בהפעלת הרפורמה ברווחה, ומתמקד בתהליכי השינוי הארגוני במח' הרווחה ברשויות. המפעם פועל מול מינהלת הרפורמה במשרד ומעסיק יועצים ארגוניים ברחבי הארץ להטמעת תהליכי השינוי.

תהליכי השינוי מכוונים להשגת שלושה יעדים:

1. מכוונת להשגת התוצאות ללקוח.

2. ייעול ופיתוח תהליכי עבודה מתוכננים ומכווני מדידת תוצאות.

3. פיתוח מקצועי של המחלקות והעובדים.

מנהלי אגפי רווחה

פיתוח קורסים מקצועיים למנהלי רווחה (כגון: קורס לשיתופי פעולה בין מנהלי חינוך ורווחה) שותפות באיפיון עו"ס מרחבי כוללני והכשרות שונות ע"פ הנדרש ממשרד הרווחה.

 

פיתוח הכשרות וחומרים בתחום הקהילה

המפעם שותף בתהליכי הכשרה למנהלי קהילה יחד עם האגף לשרות עבודה קהילתית במשרד הרווחה, העצמת רכזות קהילה במרחב הכפרי – השתתפות בימי עיון מקצועיים, השתלמויות ועוד. השנה מתוכנן פיתוח והפעלת קורס הכשרה לרכזי קהילה.

פיתוח הכשרות וידע והובלת תהליכים הנוגעים לממשק בין הרווחה לרשות- המפעם יחד השירות לעבודה קהילתית במשרד,  ג'ויינט אשלים ומרכז גישורים עובד על פיתוח תוכנית לכשירות תרבותית במתן שירות ברשויות המקומיות

ימי עיון מקצועיים לבכירים ברשויות אל מול משרד הרווחה

הפעלת ימי עיון ארציים לנושאי ליבה של משרד הרווחה ברשויות. בשנת 2013 מתוכננים ימי עיון לגזברים בנושא רווחה ירוקה ותקציבי רווחה, ימי עיון לנבחרי ציבור בנושא ועדות רווחה ברשויות ועוד.

 

רפורמה בשירותי הרווחה

חוברת ועדת רווחה